Afbeelding invoegen 
     
               
                 Zapraszamy do kontaktu z naszym polskim agentem: Hubert Exterkate
               Numer telefonu: +48 601 947 548
                E-mail: hubert_exterkate@o2.pl
      
  Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen
 

 
    

"Innovators in technical textile products" 

 
Firma Flexxolutions posiada ogromne doœwiadczenie w projektowaniu, produkcji i monta¿u innowacyjnych materia³ów tekstylnych
na systemy przekryæ i sk³adowania magazynowania produktów wpostaci gazowej, ciek³ej i sta³ej.
 
Nasze motto, „Innovators in technical textile products” (Innowatorzy bran¿y technicznych wyrobów tekstylnych” opisuje nasz¹ najwiêksz¹ zaletê. S¹ ni¹ innowacyjne konstrukcje wyrobów i rozwi¹zañ technicznych wed³ug wytycznych klienta oraz produkcja i monta¿ systemów przekryæ i sk³adowania (np. zadaszeñ silosów) w wykonaniu zwyk³ym i gazoszczelnym, podwieszanych podwójnych przekryæ membranowych do instalacji biogazowniczych i sk³adowania substancji, w tym elastycznych zbiorników na ciecze (wodê) i wysokiej jakoœci worków do przechowywania obornika, gazów i ich mieszanin.

 Kliknij na zdjêcie, aby uzyskaæ wiêcej informacji!
 

 

         
 
FLEXXODOMER
Dwuwarstwowe przyekrycia membranowe 
 
Flexxodomer jest zaawansowanym rozwiniêciem podwieszanego dwuwarstwowego nakrycia membranowego, powszechnie stosowanego w bran¿y biogazowniczej. Charakterystyczna wypuk³y kszta³t dachu zapewnia maksymalne wykorzystanie objêtoœci sk³adowania gazu z kszta³tem, który optymalnie chroni przed czynnikami zewnêtrznymi, np. wiatrem czy œniegiem. 
 
 FLEXXOCOVER
Silocover do Ø 52 m
 
Nakrycie silosowe Flexxocover jest jakoœciowym wyrobem nadaj¹cym siê do instalacji na niemal wszystkich komercyjnych konstrukcjach silosów wykonanych w technologii betonowej, drewnianej lub stalowej. Instalacja Flexxocover znacznie ogranicza emisjê gazów z silosu, a tak¿e zapobiega rozcieñczeniu sk³adowanej gnojowicy przez wody deszczowe i œnieg.

 
         
         
 
FLEXXOBAG
Worki do skladowania

Zbiorniki Flexxobag dostêpne s¹ w pojemnoœciach od 100 m³ do 7.000 m³, w wykonaniu ze specjalnej folii o gramaturze 1100 g/m² z atestem KIWA. Kontrola produkcyjna i poprodukcyjna gwarantuje, ¿e rozwi¹zanie jest stuprocentowo wodoszczelne i nie przepuszcza zawiesin. Zbiornik Flexxobag wyposa¿any jest w zawory odpowietrzaj¹ce, zapobiegaj¹ce gromadzeniu siê powietrza i gazów wewn¹trz. 

 
FLEXXOMAT
Mata dezynfekcyjna
 
Mata dezynfekcyjna Flexxomat jest wysokiej jakoœci rozwi¹zaniem problemów higienicznych podczas transferu osób, zwierz¹t i wewnêtrznych œrodków transportu w rolnictwie, w uprawach szklarniowych, w przemyœle spo¿ywczym oraz w szpitalach. Wszystkie wersje i modele realizowane s¹ zgodnie ze specyfikacjami klienta. Poza standardowymi rozmiarami maty Flexxomat s¹ tak¿e dostêpne w ka¿dej wymaganej d³ugoœci i szerokoœci. 
 
 


 


Ponadto jesteœmy twórc¹ i dostawc¹ innowacyjnych (opatentowanych) mat dezynfekcyjnych, systemów elastycznych silosów do magazynowania produktów w postaci sta³ej, wy³o¿eñ przestrzeni ³adunkowych pojazdów ciê¿arowych oraz wyrobów systemowych dla obozów dla uchodŸców, m.in. sk³adanych zbiorników na wodê, toalet i prysznicy polowych.
 
Nasz zak³ad dysponuje wszelkimi technologami koniecznymi do prac projektowych (oprogramowanie Solidworks 3D), wytwórczych (ciêcie obrabiarkami CNC) oraz zgrzewania (zgrzewanie pr¹dowe i cieplne). Dysponuj¹c wszystkimi œrodkami projektowania i produkcji w naszym zak³adzie jesteœmy w stanie wykonaæ zamówienie w bardzo krótkim czasie, wedle najwy¿szych standardów jakoœci, projektu, produkcji i monta¿u. 
 

 

Afbeelding invoegen

KIWA Certyfikat
ISO 9001:2015
Afbeelding invoegen 
 
 
KIWA Certyfikat 
Flexxocover
Afbeelding invoegen 
 
 
Flexxobag
  


 
Zapraszamy do kontaktu z naszym polskim agentem: Hubert Exterkate
Numer telefonu: +48 601 947 548